నా మోతట్టి తెలుగు నోల్


ఇతు ఒక్క టెస్ట్ నోల్
నా తెలుగు రీదెర్స్ అంతరుక్కు నా హ్రిదయపూర్వ వందనాలు

వందనాలండి బాగున్నారా నేను ఫిలిప్ ఏరియల్ సిక్కంద్రబదిల్ నిచ్చ్చు మాట్టిలాడుతున్నారు
టైం దొరుక్కుతే నా క్నోల్ పేజి విసిత్ చేస్తామా
ప్రొఫెసర్ సాబ్ బాగున్నారా
ఇతు బ్రతేర్ ఏరియల్ ఫైలిప్పు
సిక్కంద్రబాదిల్ నించుబాయ్ నౌ
మల్లి కలుస్తాం
http://bit.ly/8Ba9rj
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768