Popular Posts

My Malayalam Knol Directory
My Bio-Knol: 
My Malayalam Knols


Religious Category 
ആത്മാക്കള്‍ക്കായുള്ള ദാഹം (സൃഷ്ടാവ് ) (Poem) http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ആത-മ-ക-കള-ക-ക-യ-ള-ള-ദ-ഹ-സ-ഷ-ട-വ/12c8mwhnhltu7/168

നീ ഏതു കൂട്ടത്തില്‍ ? (Poem)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%A8-%E0%B4%8F%E0%B4%A4-%E0%B4%95-%E0%B4%9F-%E0%B4%9F%E0%B4%A4-%E0%B4%A4-%E0%B4%B2-in-which-group-you-are/12c8mwhnhltu7/175

ചിന്താധാര (Some of my jottings published in Christian weeklies) (I)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-some-of-my-jottings-published/12c8mwhnhltu7/178

ക്രൈസ്തവസഭക്ക് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ സംവിധാനം ആവശ്യമോ? ( Do Christian Churches Need A Central Administration?)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%95-%E0%B4%B0-%E0%B4%B8-%E0%B4%A4%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B4%AD%E0%B4%95-%E0%B4%95-%E0%B4%92%E0%B4%B0-%E0%B4%95-%E0%B4%A8-%E0%B4%A6-%E0%B4%B0%E0%B4%AD%E0%B4%B0%E0%B4%A3-%E0%B4%B8-%E0%B4%B5-%E0%B4%A7-%E0%B4%A8-%E0%B4%86%E0%B4%B5%E0%B4%B6/12c8mwhnhltu7/181

ചിന്താധാര (Some of my jottings published in Christian weeklies) (II)ചിന്താ കുറിപ്പുകള്‍
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-some-of-my-jottings-published/12c8mwhnhltu7/184

ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part III)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-%E0%B4%A8-%E0%B4%B1-%E0%B4%99-%E0%B4%99-%E0%B4%95%E0%B4%B3-some-of-my/12c8mwhnhltu7/185

ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍ (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part IV)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%A8-%E0%B4%B1-%E0%B4%99-%E0%B4%99-%E0%B4%95%E0%B4%B3-%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0/12c8mwhnhltu7/190

ചിന്താധാര (Some of my jottings published in Christian weeklies) (Part V)
ചിന്താധാര- നുറുങ്ങുകള്‍
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A-%E0%B4%A8-%E0%B4%A4-%E0%B4%A7-%E0%B4%B0-some-of-my-jottings-published/12c8mwhnhltu7/191

ദുര്‍നടപ്പ് വിട്ടോടുവീന്‍ (1. Cor. 6:18) പാര്‍ശ്വ വീക്ഷണം
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ദ-ര-നടപ-പ-വ-ട-ട-ട-വ-ന-1-cor-6-18/12c8mwhnhltu7/192

ക്രിസ്തീയ ആരാധന എന്നത് വെറും ഒരു ചടങ്ങോ? (ചിന്തിക്കാന്‍)
ക്രിസ്തീയ ആരാധനയെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ചിന്തകള്‍
1993 ല്‍ സുവിശേഷ ധ്വനി വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കോളം.
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%95-%E0%B4%B0-%E0%B4%B8-%E0%B4%A4-%E0%B4%AF-%E0%B4%86%E0%B4%B0-%E0%B4%A7%E0%B4%A8-%E0%B4%8E%E0%B4%A8-%E0%B4%A8%E0%B4%A4-%E0%B4%B5-%E0%B4%B1-%E0%B4%92%E0%B4%B0-%E0%B4%9A%E0%B4%9F%E0%B4%99-%E0%B4%99/12c8mwhnhltu7/194

ചത്ത ഈച്ചകളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്‍ക!! (ചിന്തിക്കാന്‍)
പ്രക്ത്യക്ഷത്തില്‍ നിസ്സാരമെന്നു തോന്നുന്ന പലതും ഫലത്തില്‍ നിസ്സാരമായിരിക്കില്ല. ചെറിയ പാപം വലിയ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില്‍ പാപത്തിനു ഇട നല്‍കരുതെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചെറു ലേഖനത്തിലൂടെ ലേഖകന്‍. 1979 September 5 Brethren Voice ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് .
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%9A%E0%B4%A4-%E0%B4%A4-%E0%B4%88%E0%B4%9A-%E0%B4%9A%E0%B4%95%E0%B4%B3-%E0%B4%B8-%E0%B4%95-%E0%B4%B7-%E0%B4%9A-%E0%B4%9A-%E0%B4%95-%E0%B4%B3-%E0%B4%95/12c8mwhnhltu7/195

നമുക്ക് കര്‍ത്താവിനായി നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാം (ഒരു പ്രസംഗ സംഷേപം) (A Message Delivered at a Congregation).
ക്രിസ്തു വിശ്വാസികള്‍ കര്‍ത്താവ് അവന്റെ തോട്ടത്തില്‍ നട്ടിരിക്കുന നടുതലയായ മുന്തിരി വള്ളികളത്രേ.
നമ്മില്‍ നിന്നും നല്ല ഫലം, അതും വളരെ ഫലം കായ്പ്പാന്‍ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സെക്കന്ട്രബാദ് ക്രിസ്ത്യന്‍ അസ്സംബ്ലിയില്‍ (ബ്രദറണ്‍) ജനുവരി പതിനേഴു ഞായറാഴ്ച ആരാധനക്ക്‌ ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍.
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%A8%E0%B4%AE-%E0%B4%95-%E0%B4%95-%E0%B4%95%E0%B4%B0-%E0%B4%A4-%E0%B4%A4-%E0%B4%B5-%E0%B4%A8-%E0%B4%AF-%E0%B4%A8%E0%B4%B2-%E0%B4%B2-%E0%B4%AB%E0%B4%B2-%E0%B4%AA-%E0%B4%B1%E0%B4%AA-%E0%B4%AA-%E0%B4%9F-%E0%B4%B5/12c8mwhnhltu7/196

നിങ്ങള്‍ ഏതു കൂട്ടത്തില്‍?
1980 ല്‍ ബ്രദറണ്‍ വാരികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/%E0%B4%A8-%E0%B4%99-%E0%B4%99%E0%B4%B3-%E0%B4%8F%E0%B4%A4-%E0%B4%95-%E0%B4%9F-%E0%B4%9F%E0%B4%A4-%E0%B4%A4-%E0%B4%B2/12c8mwhnhltu7/197

നിങ്ങള്‍ക്കിവനെ പരിചയമുണ്ടോചിന്താധാര
ചില വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ന-ങ-ങള-ക-ക-വന-പര-ചയമ-ണ-ട/12c8mwhnhltu7/209
(നുറുങ്ങുകള്‍ (യേശുനാഥനെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചില വരികള്‍) 1980 ല്‍ സുവിശേഷധ്വനി വാരികയില്‍ നോള്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ എഴുതിയത്.
യേശുനാഥന്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്താധാരകള്.
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ന-റ-ങ-ങ-കള-യ-ശ-ന-ഥന-ക-ക-റ-ച-ച-ള-ള-ച-ല/12c8mwhnhltu7/212
M E Cherian Smaranikayil Ninnum (പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ തലോടല്‍)
A memoir
An article published in the M E Cherian Smaranika (Souvenir)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/m-e-cherian-smaranikayil-ninnum-പ-ര-ത-സ/12c8mwhnhltu7/213

മര്‍ത്യരിന്നാവശ്യമെന്തന്നറിഞ്ഞവന്‍" (ഗാനോല്‍പ്പത്തിയില്‍ നിന്നും ചില പുറങ്ങള്‍)

ഗാന രചയിതാവ് : ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ് 'ഏരിയല്‍' സെക്കന്ദ്രാബാദ്
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/മര-ത-യര-ന-ന-വശ-യമ-ന-തന-നറ-ഞ-ഞവന-ഗ-ന-ല-പ/12c8mwhnhltu7/214

നാം കാഹളം ഊതുന്നവരോ?
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ന-ക-ഹള-ഊത-ന-നവര/12c8mwhnhltu7/216
ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കാം
ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്, സെക്കദ്രബാദ്
This is a Malayalam version of my English knol.Let's Not Despise the Word of God
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/let-s-not-despise-the-word-of-god/12c8mwhnhltu7/13
Translations of other English Knols

കാപ്പിയുടെ ഉത്ഭവം - ചില കഥകളും മിഥ്യാ ധാരണകളും By Knol Publishing Guild (KPG) and P V Ariel Knol Author Peter Baskerville's Coffe Knol's Malayalam Transaltion:
http://knol.google.com/k/knol-publishing-guild-kpg/ക-പ-പ-യ-ട-ഉത-ഭവ-ച-ല-കഥകള-മ-ഥ-യ-ധ-രണകള/14j3i4hyjvi88/126


Knol Related Knols

An Invitation to my Malayalee brethren who stays in different corners of this universe. If you would like to know more on this issue please don't hesitate to ask, by dropping a comment at the comment space or contact me at this email id. pvariel123 AT Gmail DOT COM.
എന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട മലയാളീ സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക്‌ നോളിന്റെ പെജുകളിലെക്കൊരു ക്ഷണക്കുറിപ്പ്‌ .
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/ന-ങ-ങള-ക-ക-ഒര-ന-ള-എഴ-ത-ത-ക-രന-ക/12c8mwhnhltu7/221
നോള്‍ എന്തിന...

POEMS, SONGS, STORIES AND JOKES
മല്ലി എപ്പുടൊസ്തതി? Malli Eppudosthathi? (ഇനി എന്നു വരും?)
An Incident happened at a woman's college
മലയാള മനോരമ ദിനപ്പത്രത്തിലെ 'യുവതരംഗം' പേജില്‍ (1981 May 3 ഞായറാഴ്ച ) ലേഖകന്‍ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കുറിപ്പ് (പ്രതികരണം)
പഞ്ചാരയമ്മാവന്‍  ഒരു നര്‍മ്മ ഭാവന 
പഞ്ചസാരക്ക് അമിത വില വന്നപ്പോള്‍ എഴുതിയ ഒരു നര്‍മ്മ ഭാവന
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/പഞ-ച-രയമ-മ-വന/12c8mwhnhltu7/211

Environmental Knols
Flickr.com
മരങ്ങളില്‍ മനുഷ്യ ഭാവി! മരം മുറിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രതൈ!! (Our Existence Depends on Trees- Be Alert)
http://knol.google.com/k/p-v-ariel/മരങ-ങള-ല-മന-ഷ-യ-ഭ-വ-മര-മ-റ-ക-ക-ന-നവര-ജ/12c8mwhnhltu7/193

Philip Verghese 'Ariel' Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768

11 comments:

 1. 偉大的致富萬能之鑰,正是幫你充分掌握自己心志所必須的自律自制 ..................................................

  ReplyDelete
 2. 你的選擇就是做或不做,不做就永遠不會有機會 ....................................................

  ReplyDelete
 3. 人有兩眼一舌,是為了觀察倍於說話的緣故。..................................................................

  ReplyDelete
 4. 向著星球長驅直進的人,反比踟躕在峽路上的人,更容易達到目的。..................................................................

  ReplyDelete
 5. 一個人的價值,應該看他貢獻了什麼,而不是他取得了什麼.................................................................

  ReplyDelete

Thank You Very Much For Your Precious Time.PV
താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന് നന്ദി
വീണ്ടും കാണാം പി വി