വീണ്ടും ഒരു ചാനല്‍ തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ (Yet Another Cheating by the Media)


ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ മെയില്‍ ബോക്സില്‍ ലഭിച്ച ഒരു മെയില്‍ : ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആ കദന കഥ അപ്പടി ഇവിടെ പകര്‍ത്തുന്നു. കടപ്പാട്:   ബിജു 

വീണ്ടും ഒരു ചാനല്‍ തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ                                                     
          The Award Presentation Ceremony A YouTube Video

Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768