കെടുതി. (ചെറുകവിതകള്‍) താരം©


2009070303rapekilling011
അടുത്തിട പരിചയപ്പെട്ട
സുഹൃത്തും ബ്ലോഗറും
ആയ രാജേഷ് ശിവയുടെ
കുട്ടിക്കവിതാ സമാഹാരത്തില്‍ നിന്നും
കടമെടുത്തത്.
ഒപ്പം അതിനുള്ള എന്റെ
പ്രതികരണവും കാണുക.
കവിതാ സ്വാദനത്തിനായി ഇവിടെ കുത്തുക.

താരം© - ചെറുകവിതകള്‍: കെടുതി

Source:
Rajesh Shiva താരം© -


Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768