ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: മനോഹരിയെന്നവള്‍


ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: മനോഹരിയെന്നവള്‍: ലൌലി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്‍  പേരുപോലെ തന്നെ മനോഹരിയും ആയിരുന്നു അവള്‍ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ട ദിവസം അയാള്‍ വീണ്ടും ഓര്‍ത്തു അതെ തന്റെ ...
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768