ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: P V Ariel's Malayalam Write-ups (Christian): സര്‍വ...



സുവിശേഷകന്‍ ബാലസംഘം സുവനീറില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ഒരു കവിത

സ്നേഹത്തിന്‍ ദീപവുമേന്തി
പാരിതില്‍ വന്നവനാരോ
ത്യാഗത്തിന്‍ ദൂതും തണലും.... ...

To Read More Please Click on the below link:


ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: P V Ariel's Malayalam Write-ups (Christian): സര്‍വ...
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768