ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് ഒരു ശുഭ വാര്‍ത്ത !!! Good News To The Diabetic Patients...


പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് ഒരു ശുഭ വാര്‍ത്ത !!! Good News To The Sugar Patients!!! ഇന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ ഫേസ് ബുക്കില്‍ നിന്നും കിട്ടിയതത്ര ഈ വര്‍ത്തമാനം തുടര്‍ന്ന് വായിപ്പാനും വീഡിയോ കാണുവാനും താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക. 

A rare medicine for the diabetic patients, even the acute cases too recovered by using this rare and amazing plant (creeper). 
Watch This video, it tells a story of such an acute patient. 
I am sorry to my English readers, this is in the Malayalam language.ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് ഒരു ശുഭ വാര്‍ത്ത !!! Good News...:

Source:
Ariel's Jottings


Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768