ഇന്നു കർത്തൃദിനത്തിൽ കേട്ടത് (Just Heard Today (14. 04 2013) At The Worship Service)


കർത്തൃദിനത്തിൽ കേട്ടത് 

(Just Heard On The Lord's Day)
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 
കാൽവറി യാഗത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട-
കർത്താവിന്റെ സ്വന്ത ജനമത്രേ നാം ഇന്ന്.

പക്ഷെ! ........
To Read on please click at the below link:


ഇന്നു കർത്തൃദിനത്തിൽ കേട്ടത് 
(Just Heard Today (14. 04 2013) At The Worship Service)

Annamma P V


Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768