ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: പ്രശസ്ത കവയിത്രി ശ്രീമതി എം ടി ഗിരിജാകുമാരിയുടെ "ചേമ്പിലക്കുട" ( A Book Review _ Chempilakkuda- A Collection of Poems)


ചേമ്പിലക്കുട പുസ്തകപ്രകാശനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ  ശ്രീ. ഷിഹാബുദിൻ പൊയ്തുംകടവ്  
ശ്രീ കലവൂർ  രവികുമാറിന്   നൽകി നിർവ്വഹിക്കുന്നു .
പ്രശസ്ത   കവയിത്രി ശ്രീമതി എം ടി ഗിരിജാകുമാരിയുടെ   " ചേമ്പിലക്കുട " കവിതാ സമാഹാരത്തിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ്.  വായിക്കുക ഈ ലിങ്കിൽ:
To Read More Please Click on the below link:

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: പ്രശസ്ത കവയിത്രി എം ടി ഗിരിജാകുമാരിയുടെ"ചേമ്പിലക്കുട"..:
..
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768