ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് ( They Are In Love)


ഇന്നു 
ഇരട്ട നഗരത്തിൽ 
കണ്ട ഒരു ദൃശ്യം.

ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് 
ഇവരുടെ ഒത്തൊരുമ 
അവർണ്ണണീയം 
തന്നെ !!!Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768