ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ(അനുഗ്രഹങ്ങൾ) പങ്കുവെക്കാം ...Let Us Share Our Knowledge (Blessings)


 Pic. Source: Kew.org 

നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ (അനുഗ്രഹങ്ങൾ) പങ്കുവെക്കാം 

അടുത്ത കാലത്തായി എന്റെ ബ്ലോഗിലെ ചില എഴുത്തുകൾ കണ്ടു ഒരു വെബ് മിത്രം (ബ്ലോഗ്‌ മിത്രം അല്ല) അൽപ്പം പരിഹാസ രൂപേണ (sarcastic way) ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിൽ കുറിച്ച ചില വരികളാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

തുടർന്ന് വായിക്കാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക:

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ(അനുഗ്രഹങ്ങൾ) പങ്കുവെക്കാം ...:
..
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768