ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് ചില ഉള്ളകാര്യങ്ങൾ - Some Facts About OnionTharangini
തരംഗിണി ഓണ്‍ലൈൻ 

മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

എന്റെ ഒരു ലേഖനം (One of my write-ups published in the 

Tharangini  Online Magazine. (A Malayalam blog post).


Pic. Credit. sxc.hu
ഉള്ളിയുടെ വില പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തവിധം 

കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ.  

ഉള്ളി നമുക്കിനി  അന്യമായി പോകുമോ 

എന്നു പോലും തോന്നുന്ന വിധം കാര്യങ്ങൾ 

മുന്നോട്ടു  പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ഈയവസരത്തിൽ  ഈ ഉള്ളിക്കുട്ടന്റെ 

മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ ഈ 

ചെറുകുറിപ്പിലൂടെ പങ്കു വെക്കാം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.


To continue reading please click on the below link: 

(തുടർന്ന് വായിക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്യുക:

ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് ചില ഉള്ളകാര്യങ്ങൾ - Onion Some FactsPhilip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768