എൻറെ സ്വന്തം മലയാളം: ഒരു ആശംസജി മാധവാൻ നായർ മാധ്യമം സാരഥികൾക്കൊപ്പം 

ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ വി.കെ. ഹംസ കവയത്രി സുഗതകുമാരിയെ 
വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു 


To Read The Paper Please Click on the below link:
Madhyamam Daily News Paper

Source: Madhyamam Daily News Paper

To Read the Blog Post At Ariel's Jottings 
Please Click on the below link:
Sourcde:
Ariel's Jottings,
Madhyamam Daily
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768