ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : ചത്ത ഈച്ചകളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്‍ക! (Beware of Dead Fl...

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : ചത്ത ഈച്ചകളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്‍ക! (Beware of Dead Fl...: ചത്ത ഈച്ചകളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്‍ക!  (Beware of Dead Flies!) ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്, സിക്കന്തരാബാദ് പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ നിസ്സ...
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768