സാത്താൻ തിരക്കിലാണ്! വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത!! Satan Is Very Busy! Believers Beware!


Picture Credit:  Sean 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെയിൽ ബോക്സിൽ കിട്ടിയ ഒരു കുറിപ്പിൻറെ 

സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം. അൽപ്പം മസാല അവിടവിടെ ചേർത്തു 

എന്നു മാത്രം.

മെയിലിൻറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഈ കുറിപ്പിന് താഴെ 

വായിക്കുക:   (The below post is a free translation of a 

mail I just received today in my mail box. The original mail is 

posted at the bottom of this post. Author Anon).


സാത്താൻ തിരക്കിലാണ് !  വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത!!   സാത്താൻ 

അടുത്തിടെ തന്റെ അനുയായികളുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു 

കൂട്ടി.   


മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ സാത്താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.  

പ്രീയപ്പെട്ട അണികളേ, സഹജീവികളെ, നാം ഒരു വലിയ 

പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.   

ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളെ....

 To continue reading Please click on the below link: സാത്താൻ തിരക്കിലാണ്! വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത!! Satan Is Very Busy! Believers Beware!


Source: Philipscom WP
annisblogging Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768

No comments:

Post a Comment

Thank You Very Much For Your Precious Time.PV
താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന് നന്ദി
വീണ്ടും കാണാം പി വി