ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : ഗസ്റ്റ് എഴുത്തുകാർക്ക് സ്വാഗതം: ഫിലിപ്സ്കോം ഗസ്റ്റ...ഗസ്റ്റ് എഴുത്തുകാർക്ക് സ്വാഗതം:  
ഫിലിപ്സ്കോം ഗസ്റ്റ്‌ രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു  


ഫിലിപ്സ്കോമും ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകളും ചേർന്നു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംരഭം 


എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും സ്വാഗതം. 

നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, കഥകൾ കവിതകൾ 

തുടങ്ങിയവ അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം

താഴെക്കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരിക 

ഫിലിപ്സ്കോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുത്തുചേർക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ താഴയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക 


സസ്നേഹം 

ഫിലിപ്പ്  വി ഏരിയൽ 
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768