മഹല്‍ ഗ്രന്ഥം -Pic. Credit. Sxc.hu / doc

സ്നേഹത്തിന്‍ സന്ദേശകനേശുവിന്‍  
മഹല്‍ ചരിത്രമടങ്ങീടുന്നൊരു 
മഹല്‍ ഗ്രന്ഥം ബൈബിള്‍ എന്‍ പേര്‍
മന്നില്‍ കേള്‍ക്കാത്തോരു ചുരുക്കം  
വിപണിയിലുലകില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കും
വലിയൊരു അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം ഞാന്‍ 
ബാലകര്‍ തൊട്ടു വയോധികര്‍ വരയു-
ള്ളെല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയ ദൂതുകള്‍ 
എന്നുടെയുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തീടാം
രക്ഷാ ദൂതുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടീടണ 
രക്ഷാ ഗ്രന്ഥം ബൈബിള്‍ എന്നെ 
പരിചയിപ്പോരുലകില്‍ ധന്യര്‍.


   
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768