ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ (പ്രവാസി ) വിലാപം (Lament...


Picture Credit Mini Chithralokam
ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ (പ്രവാസി ) വിലാപം (Lament...: Picture Credit. Mini Chithralokam ഒരു മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടെ  വിലാപം  (വെറുതെ ആശിച്ചുപോയി) പ്രിയ സുഹൃത്തിന്‍ കൃഷിപാഠം (ബ്ലോഗ്‌...
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768