ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: കാപ്പിയുടെ ഉത്ഭവം – ചില കഥകളും മിഥ്യാ ധാരണകളും


ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: കാപ്പിയുടെ ഉത്ഭവം – ചില കഥകളും മിഥ്യാ ധാരണകളും: കാപ്പിയുടെ ഉത്ഭവം – ചില കഥകളും മിഥ്യാ ധാരണകളും കാപ്പിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ? കാപ്പിയുടെ ആരംഭ ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഐതിഹ്യ കഥകളും മിഥ്യാ ധ...Source: Ariel's Jottings

Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768