ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: എന്‍റെ ആദ്യ മലയാള കവിത (My First Malayalam Poem)


ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: എന്‍റെ ആദ്യ മലയാള കവിത (My First Malayalam Poem): ആരാണീ   പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടാവ് ****** സുന്ദരമാകുമി പ്രകൃതി തന്‍റെ സൃഷ്ടിതവാരെന്നുരക്കുക നീ മുകളിലാകാശത്തില്‍ സൂര്യനും ചന്...
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768