ഓട്ട വേലു ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനം അഥവാ ഓട്ടക്കാരന്‍ വേലുവിന്റെ കഥPic. Source. Google 


 അന്തര്‍ദ്ദേശീയ ഓട്ട മത്സരത്തില്‍ മുന്‍പുള്ള സകല റിക്കാര്‍ഡുകളും ഭേദിച്ച് ഒന്നാമനായി വിജയിച്ച ഓട്ട വേലു അഥവാ വടി veluvinte katha..

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings: ഓട്ട വേലു ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനം:


അഥവാ ഓട്ടക്കാരന്‍ വേലുവിന്റെ കഥPhilip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768