ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: Ariel's Jottings.


എന്റെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക്
എല്ലാ പ്രീയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും
വായനക്കാര്‍ക്കും
എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം!!!
 ഇവിടെ വന്നൊരു അഭി പ്രായം 
പറയാന്‍ മറക്കണ്ട  കേട്ടോ.
Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768