ആറ്റു നോറ്റിരുന്ന ആ സംഗമം ഇതാ വാതില്‍ക്കലെത്തി.

ആറ്റു നോറ്റിരുന്ന 

ആ സംഗമം

 ഇതാ വാതില്‍ക്കലെത്തി

ബ്ലോഗിലൂടെയും, മെയില്‍ വഴിയും, 

ചാറ്റിലൂടെയും ഫോണ്‍ വഴിയും 
  
മാത്രം ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയവര്‍ 

തമ്മില്‍ കാണാന്‍ ഇതാ 

ഒരു സന്ദര്‍ഭം കൂടി.

കൂടുതല്‍ അറിവാന്‍ 

താഴയുള്ള ലിങ്ക് 

സന്ദര്‍ശിക്കുക 
Philip V Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768